install myql

sudo apt update sudo apt install mysql-server sudo systemctl start mysql.service sudo mysql ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password'; mysql -u root -p ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH…